Examples:
Lower Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Upper Case - ESKIŞEHIR'DE YAŞAMAYI SEVIYORUM. ESKIŞEHIR BIR ŞEHIR VE BIR ILDIR.
Sentence Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. Eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Capitalise New Word - Eskişehir'de Yaşamayı Seviyorum. Eskişehir Bir Şehir Ve Bir Ildir.
如何轉換土耳其語大小寫?

此工具可用於大寫和更改土耳其語單詞的大小寫。選項是使所有單詞大寫或小寫,建立句子大小寫(所有單詞以大寫字母開頭的句子),或將每個單詞的第一個字母大寫。您可以輸入數百行文字,該工具將為所有輸入的文字保持相同的格式。

我們有許多其他工具可用於創建用於學習的土耳其語工作表,例如填空、重新組織單詞和創建土耳其語數字賓果紙。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.