Chosen File:


Lower Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Upper Case - ESKIŞEHIR'DE YAŞAMAYI SEVIYORUM. ESKIŞEHIR BIR ŞEHIR VE BIR ILDIR.
Sentence Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. Eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Capitalise New Word - Eskişehir'de Yaşamayı Seviyorum. Eskişehir Bir Şehir Ve Bir Ildir.

如何將土耳其語Srt文件大寫化?

此工具可用於大寫和更改 SRT(字幕)文件中土耳其語單詞的大小寫。在你的電腦上選擇 SRT 文件,然後選擇相關選項。選項包括令所有單詞大寫或小寫,建立句子大小寫(所有單詞以大寫字母開頭的句子),或將每個單詞的第一個字母大寫。你可以輸入數百行文本,此工具會對所有的文本保持相同的格式。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.