Μετατρέψτε τους τουρκικούς αριθμούς σε ελληνικούς αριθμούς

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μετατρέψετε την τουρκική λέξη αριθμούς σε αγγλικούς αριθμούς. Αυτό λειτουργεί επίσης για αγγλικούς αριθμούς σε τουρκικούς.

Οι μεγάλοι αριθμοί στα τουρκικά μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολοι, οπότε αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε πώς μεταφράζονται στα αγγλικά.

Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Μετατρέψτε αγγλικούς αριθμούς λέξεων (π.χ. δώδεκα εκατομμύρια, τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες, διακόσιες τριάντα δύο) σε τουρκικούς αριθμούς λέξεων (π.χ. on iki milyon dört yüz yirmi üç bin iki yüz otuz iki)
  • Μετατροπή τουρκικών αριθμών λέξεων (on bir) σε αγγλικούς αριθμούς λέξεων (eleven)

Οι τουρκικοί αριθμοί λέξεων μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν, αλλά ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αγγλικούς αριθμούς λέξεων. Οι αριθμοί έντεκα έως ενενήντα εννέα κατασκευάζονται ως πολλαπλάσια του δέκα (π.χ. on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) συν τον αριθμό. Έτσι το 11 είναι "on bir" που "on" = 10 συν "bur" = 6. Σημειώστε ότι οι λέξεις αυτές είναι δύο ξεχωριστές λέξεις.

Όταν πρόκειται για πολλαπλάσια του δέκα, οι τουρκικές λέξεις για το είκοσι έως το πενήντα δεν ακολουθούν το μοτίβο της ρίζας συν "-ty" όπως στα αγγλικά. Τα πολλαπλάσια του δέκα είναι σχεδόν εντελώς αγνώριστα σε σύγκριση με τη ρίζα. Για παράδειγμα τέσσερα = "dört"- ενώ σαράντα = "kırk" και πέντε = "beş"- ενώ πενήντα = "elli"-. Από το εξήντα και μετά, τα πολλαπλάσια του δέκα αντιστοιχούν στον αριθμό της ρίζας, το εξήντα (altmış) και το εβδομήντα (yetmış) χρησιμοποιούν την κατάληξη "-mış" και το  ογδόντα (seksen) και το ενενήντα (doksan) χρησιμοποιούν το "-san/sen".

Πάντως, όταν γνωρίζετε τους αριθμούς 1-10 και κάθε πολλαπλάσιο του δέκα, οι τουρκικοί αριθμοί είναι αρκετά απλοί. Κάθε αριθμός λέξης είναι απλά "πολλαπλάσιο του δέκα"συν "αριθμός από το ένα έως το εννέα"έτσι για παράδειγμα το τριάντα δύο είναι "otuz iki". Όπως και στα αγγλικά, οι αριθμοί έχουν τη μορφή δύο λέξεων, χωρίς να χρειάζεται το "and". Αυτό ισχύει για κάθε αριθμό μέχρι το 100.

Σύντομα θα μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τους αριθμούς των τουρκικών λέξεων με αυτή την εφαρμογή. Έχουμε πολλούς άλλους πόρους για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, όπως για τη δημιουργία φύλλων εργασίας για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, τη συμπλήρωση του κενού, scramble words, και τη δημιουργία φύλλων μπίνγκο για τους αριθμούς των τουρκικών λέξεων. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.