วิธีการสร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาตุรกี

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาตุรกีเพื่อเติมคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้

คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บ (เป็นตัวอย่าง) โดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” แนวคิดก็คือนักเรียนของคุณจะเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่คล้ายกัน เช่น “I like watching documentaries.”

สำหรับการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาตุรกีและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาตุรกีที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

 Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.